ZASADY

Główną zasadą akcji Grand Prix BRS jest: im lepszy wynik – tym atrakcyjniejsza nagroda gwarantowana.

 Konkurs trwa 3 miesiące od 1 lipca do 30 września 2016 roku.

Nie obowiązuje tu zasada: kto pierwszy, ten lepszy – każdy, kto przekroczy próg sprzedaży, otrzyma auto do własnej dyspozycji.

W zależności od wyniku sprzedaży będzie to:

NAGRODY

Toyota Aygo

Audi A4

Seat Ibiza

BMW X5

Sprzedawaj,

odbieraj i jedź!

REGULAMIN

 

Przedmiotem Konkursu organizowanego przez Banking Retail System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczonego dla pośredników finansowych współpracujących z Banking Retail System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłonienie zwycięzcy/ zwycięzców w kategorii pośrednika finansowego osiągającego/cych najwyższe wyniki w zakresie sprzedaży produktów BRS lub współpracujących z nim banków.

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU, PODSTAWOWE INFORMACJE

1.1.  Organizatorem Konkursu ,,Grand Prix BRS” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest: BANKING RETAIL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 47/10, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000510545, NIP: 521-366-96-23, REGON: 147185913 (dalej „BRS”) zwany dalej „Organizatorem”.

1.2.  Konkurs rozpocznie się 1 lipca 2016 i będzie trwał do końca dnia 30 września 2016

1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 dnia października 2016 r.

1.4. Konkurs ma charakter zamknięty, zaś Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.

1.5. Konkurs składa się z jednego etapu.

1.6. Niniejszy Regulamin określa: sposób i warunki przeprowadzenia Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo osoba prawna/ jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; utrzymujące stałą współpracę z BRS, jako pośrednik finansowy na podstawie umowy pośrednictwa finansowego, w czasie trwania Konkursu (dalej „Uczestnik”), której zasady wynagradzania za czynności pośrednictwa zostały określone w załączniku prowizyjnym do umowy pośrednictwa oraz która zgłosi swój udział w Konkursie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

2.2. W przypadku, gdy pośrednik finansowy nawiążę stałą współpracę z BRS już po rozpoczęciu Konkursu jest on zobowiązany dostosować się do czasu trwania Konkursu określonego w pkt. 1.2., godzi się udział Konkursie w wyznaczonym czasie Konkursu, nie ma prawa żądać wydłużenia czasu trwania Konkursu, oraz nie ma prawa podnosić żadnych roszczeń związanych czasem jego przystąpienia do Konkursu.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest trwanie współpracy pomiędzy pośrednikiem finansowym - Uczestnikiem a BRS na zasadzie stałej współpracy, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu. Przez stałą współpracę rozumie się zawarcie umowy na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

2.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uruchomienie minimum 1 kredytu z grupy produktów biorących udział w Konkursie – załącznik nr. 1. - przez pośrednika finansowego uprawnionego.

2.5. Ogłoszenie o Konkursie zostanie zamieszczone na stronie www.brsonline.pl, w serwisie Facebook strona BRS, rozesłane pocztą elektroniczną do pośredników finansowych. Ogłoszenie o konkursie będzie zawierało informacje:

? czas trwania konkursu

? datę ogłoszenia wyników

? przewidywane przez Organizatora nagrody

? link do niniejszego Regulaminu określającego m.in. warunki uczestnictwa

2.6. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, wyniki osób fizycznych działających w ramach, na rzecz lub we współpracy z tym podmiotem są sumowane i są one traktowane jako wynik jednego uczestnika, a wynik jest obliczany łącznie dla całego podmiotu, zaś ewentualna nagroda przekazywana jest na rzecz danego podmiotu będącego Uczestnikiem.

2.7. Pośrednicy nie mają prawa nawiązywać współpracy w żadnej formie, w szczególności w formie: spółki prawa handlowego, spółki cywilnej, konsorcjum, holdingu lub tworzyć innych, nowych, bądź wykorzystywać istniejących podmiotów prawnych na potrzeby udziału w Konkursie.

2.8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w pkt. 2.4. (zgłoszenia woli udziału w Konkursie) oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestników lub zgłoszenie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Uczestnika. Ujawnienie opisanej w zdaniu poprzednim okoliczności uprawnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa udziału w Konkursie.

2.10. Udział w Konkursie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat na rzecz Organizatora i jest dobrowolny ze strony Uczestnika.

 

3. ZASADY KONKURSU

3.1. W okresie trwania Konkursu, Uczestnicy będą wykonywać swoje obowiązki wynikające z zawartych z BRS umów pośrednictwa, polegające na pozyskiwaniu klientów zainteresowanych nabyciem produktów finansowych znajdujących się w ofercie  BRS i banków współpracujących z BRS.

3.2. Konkurs ma na celu uzyskanie przez Uczestnika możliwie najwyższego wolumenu sprzedaży produktów finansowych oferowanych przez Organizatora w okresie trwania Konkursu.

3.3. Wolumen sprzedaży będzie ustalany zgodnie z wartością produktów finansowych sprzedanych klientom pozyskanym przez Uczestnika

3.4. Na potrzeby Konkursu  uwzględniany będzie wyłącznie wolumen sprzedaży produktów finansowych na rzecz klientów uruchomiony przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu.

3.5. Przez produkty finansowe należy rozumieć produkty kredytowe dla przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oferowane przez BRS lub podmioty z nim współpracujące. Produkty finansowe, których sprzedaż będzie uwzględniana na potrzeby obliczania wyniku w ramach Konkursu zostaną zdefiniowane w załączniku nr 1 do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zakresie załącznika nr 1.

3.6. W konkursie nie będą brane pod uwagę wolumeny sprzedaży produktów uruchamianych przed ogłoszeniem konkursu.

3.7. Wysokość wolumenu uzyskanego przez każdego Uczestnika będzie ustalana na podstawie wartości kredytu netto, rozumianej jako kwota kredytu pomniejszona o:

a) wszelkie prowizje i opłaty wynikające z bankowych Tabel Opłat i Prowizji i/lub umów kredytu pobierane przez bank,

b) opłatę pobieraną przez pośrednika od klienta we własnym imieniu (opłata doradcza/brokerska),

c) ubezpieczenia

d) w przypadku kredytu konsolidacyjnego w FM BANK PBP SA (kredytu udzielonego na spłatę innych zobowiązań kredytowych), istniejącego nie dłużej niż 24 miesiące wartość kredytu konsolidacyjnego netto będzie dodatkowo pomniejszona o 50% kwoty uzyskanej po odliczeniu wartości przynależnych do tego kredytu na podstawie p.pkt. a, b, c.

3.8. Wynik finansowy każdego Uczestnika będzie ustalany, jako suma wolumenów wynikających z poszczególnych produktów finansowych, uruchomionych na rzecz klientów pozyskanych przez tego Uczestnika zgodnie z pkt. 3.10.

3.9. Warunkiem koniecznym dla uznania na potrzeby Konkursu danego wolumenu, jest podpisanie umowy kredytowej między bankiem oraz klientem pozyskanym przez Uczestnika oraz wypłata kwoty kredytu klientowi.

3.10. Wynik finansowy każdego Uczestnika (ustalony na zasadach wskazanych w pkt. 3.1. - 3.10. (pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów) zostanie przyporządkowany do jednej z grup uprawniających do Nagrody. Organizator ustala, kryterium liczby punktów uprawniającej do przyporządkowania Uczestnika do jednej z wymienionych grup:

Numer grupy Liczba punktów

A  od 750 do 1000

B  od 1001 – do 3000

C  od 3001 – do 4500

D  od 4501

 

Organizator ustala, iż za każdy 1.000 zł mieszczący się w ramach wyniku finansowego danego Uczestnika, przyznany zostaje 1 punkt. Łączna liczba punktów danego Uczestnika będzie stanowiła iloraz jego wyniku finansowego oraz kwoty 1.000 zł. Iloraz zostanie zaokrąglony do pełnego złotego w górę.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

4.1. Ustalenie liczby punktów zgromadzonych przez każdego Uczestnika zostanie ustalone według kryteriów określonych w pkt. 3 przez Komisję Konkursu.

4.2. Komisję Konkursu tworzy 2 członków wyznaczonych przez BRS.

4.3. Komisja Konkursu prowadzi obrady tajne, z których sporządzany jest protokół zawierający wskazanie liczby punktów obliczonych dla każdego Uczestnika. Wszyscy członkowie Komisji Konkursu podpisują protokół.

4.4. Komisja Konkursu nie prowadzi głosowania nad wynikami, lecz zajmuje się wyliczaniem wyniku finansowego oraz odpowiadającej mu liczby punktów.

4.5. Każdy Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o przyznanej mu liczbie punktów w formie korespondencji elektronicznej przesłanej przez przedstawiciela Komisji Konkursu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w terminie do dnia 4 października 2016.

4.6. Po uzyskaniu informacji o liczbie punktów Uczestnik będzie miał prawo w terminie do 7 października 2016 wybrać Nagrodę, do której uprawnia go uzyskana liczba punktów w Konkursie.

4.7. Nagrodami w konkursie jest prawo do używania, przez okres 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od daty wydania samochodu Uczestnikowi, samochodu wybranego przez Uczestnika oraz nagroda pieniężna. Samochody zostaną przyporządkowane do grup wskazanych w pkt 3.9. Listę samochodów przyporządkowanych do konkretnej grupy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Przez prawo używania samochodu należy rozumieć, uprawnienie do nieodpłatnego korzystania z samochodu wybranego przez Uczestnika przez okres 12 miesięcy od daty odbioru pojazdu. Przez nieodpłatność należy rozumieć, brak obowiązku po stronie Uczestnika do uiszczania opłat związanych z prawem używania pojazdu, z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych: kosztów paliwa, niezbędnych napraw oraz innych związanych ze zwykłą eksploatacją samochodu (Nagroda Niepieniężna).

4.8. Uczestnik ma prawo wyboru samochodu należącego do grupy odpowiadającej liczbie zdobytych przez Uczestnika punktów.

4.9. Uczestnik może wybrać kilka samochodów, jeżeli pozwala mu na to liczba zdobytych punktów; należących do jednej lub różnych grup wskazanych w pkt. 4.6., z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik może wybrać wyłącznie jeden samochód należący do grupy A.

4.10. Organizator Informuje Uczestnika, iż Nagroda będzie oznaczona logo BRS, zaś Uczestnik wyraża zgodę na odbiór Nagrody zawierającej oznaczenia BRS i zobowiązuje się ich nie usuwać, nie zakrywać, lub w inny sposób ograniczać ich dostępności lub widoczności przez okres 12 miesięcy od momentu odbioru pojazdu.

4.11. Za przekazanie nagrody odpowiada Organizator.

4.12. Wysokość nagrody pieniężnej dla każdego Uczestnika będzie wyliczana według następującego wzoru: X/0,9 – X (gdzie X odpowiada wartości Nagrody Niepieniężnej, ustalonej jako łączna wysokość czynszu najmu płaconego przez Organizatora od wszystkich Nagród Niepieniężnych uzyskanych przez Uczestnika). Organizator ma prawo zatrzymać część lub całość nagrody opisanej w zdaniu pierwszym na poczet należnego podatku dochodowego.

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.

5.1. Wyniki Konkursu nie będą publikowane publicznie, lecz będą przesyłane do indywidualnie do każdego Uczestnika w terminie do dnia 7 października 2016. Informacja o wynikach zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika

5.2. Na podstawie informacji o wynikach Uczestnik prześle na adres poczty elektronicznej Organizatora biuro@brsonline.pl informację o Nagrodach wybranych zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.6. - 4.8. Uczestnik zobowiązany jest przesłać informację, o której mowa w zdaniu poprzednim najpóźniej do 7 października 2016.

5.3. Organizator jest zobowiązany i uprawniony do zweryfikowania wyboru Nagrody określonej przez Uczestnika pod względem merytorycznym (zgodności wyboru z zasadami określonymi w Regulaminie).

5.4. Pod warunkiem przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji zgodnie z pkt. 5.3. Organizator w terminie 20 dni przekaże Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej termin oraz miejsce odbioru samochodu/ów wybranych. Uczestnik zobowiązany jest na własny koszt oraz ryzyko dokonać odbioru samochodu/ów w wyznaczonym miejscu oraz terminie.

5.5. W przypadku braku odbioru pojazdu w wyznaczonym terminie lub miejscu Organizator wyznaczy Uczestnikowi drugi termin i miejsce odbioru Nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik nie dokona odbioru pojazdu w drugim terminie traci on prawo do odbioru Nagrody i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Organizatora w związku z przechowaniem samochodu/ów.

5.6. Podanie przez Uczestnika, w procesie rejestracji do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, nazwy, siedziby, numeru KRS/REGON/NIP) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku braku odbioru lub opóźnienia w odbiorze Nagrody Uczestnik zostanie obciążony wszelkimi kosztami, nakładami, świadczeniami, odszkodowaniem związanym pozyskaniem Nagrody przez Organizatora.

5.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy w komunikacji elektronicznej wynikające z innych przyczyn niż wyłączna wina Organizatora.

5.9. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od Nagród w Konkursie leży po stronie Organizatora  Konkursu.

5.10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych gromadzonych jest BRS

5.12. Uczestnik jest zobowiązany korzystać z Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Korzystania z Nagrody, który zostanie udostępniony Uczestnikowi w chwili wydania samochodu. Warunkiem wydania Uczestnikowi Samochodu jest podpisanie przez Uczestnika zgody na korzystanie z samochodu zgodnie z Regulaminem Korzystania z Nagrody.

5.13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że samochody przekazywane do używania na zasadzie Nagrody nie są własnością Organizatora, w związku z czym Uczestnik zobowiązuje się dbać o utrzymanie pojazdu w należytym stanie, używać pojazd w sposób bezpieczny, który nie prowadzi do powstania szkód, poddawać pojazd niezbędnym kontrolom oraz badaniom technicznym, usuwać usterki, lub zgłaszać je właściwym podmiotom.

5.14. Z chwilą wydania samochodu Uczestnikowi ponosi on pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, na zasadzie winy za wszelkie szkody w pojeździe, spowodowane z winy Uczestnika.

5.15. Po upływie 12 miesięcy od daty wydania samochodu Uczestnik traci prawo korzystania z pojazdu zobowiązany jest zwrócić samochód do Organizatora lub do podmiotu przez niego wskazanego. Brak zwrotu pojazdu przez Uczestnika, po upływie okresu 12 miesięcy od daty wydania, uprawnia Organizatora do naliczania odszkodowania za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości (500 zł za każdy dzień opóźnienia) oraz obciążania obowiązkiem zapłaty tego wynagrodzenia.

 

6. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 2 dni od dnia przesłania wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Reklamacja”.  Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 20 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie siedziby Organizatora – BRS.

7.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: biuro@brsonline.pl

7.3. Naruszenie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Uczestników/czek Konkursu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Organizatora.

7.6. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, udostępnionym przez Organizatora.

7.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od  01.07.2016.

7.8. Organizator może dokonywać zmian Regulaminu, które stają się obowiązujące również w trakcie trwania Konkursu, z chwilą ogłoszenia zmian na stronie WWW Organizatora www.brsonline.pl . Uczestnik ma obowiązek śledzić zmiany oraz informacje udostępniane na stronie www Organizatora. Uczestnik nie ma prawa powoływać się na nieznajomość treści publikowanych przez Organizatora na jego stronie www.

7.9. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

 

Załącznik nr 1.

 

Produkty finansowe, których sprzedaż będzie uwzględniana na potrzeby obliczania wyniku w ramach Konkursu:

 

1. BIZ Bank – PROFIT – kredyt dla Profesjonalistów, kredyt KAPITALNY, Nowa Gotówka/Nowa Konsolidacja, ENTERPRICE

2. Bank Pocztowy – kredyt gotówkowy

3. Deutsche Bank – kredyt gotówkowy w ofercie standardowej, elastycznej, promocyjnej

4. Raiffeisen Polbank – kredyt gotówkowy

5. Plus Bank – kredyt gotówkowy

6. MEDFINANCE – kredyt dla Profesjonalistów

7. Fundusz Mikro – Pożyczka lekarska

8. Inicjatywa Mikro – Kredyt dla Profesjonalistów

 

 

Załącznik nr. 2.

 

Lista nagród:

 

Numer grupy Nagroda

A  Toyota Aygo

B  Seat Ibiza

C  Audi A4

D  BMW X5

 

 

 

KONTAKT

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Grand Prix BRS,

zostań naszym partnerem i wejdź do gry !

 

biuro@brsonline.pl

+48 22 258 25 77

©2016 BRS / Powered by Marsa Design